Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tamperelaisen vaalikone on nyt auki – löydä oma ehdokkaasi

Pirkanmaan ELY-keskus vaatii lisäselvityksiä 350-metristen tuulivoimaloiden vaikutuksista – Suuri koko, maisemavaikutus sekä välkkeen ja melun vaikutus eläimiin epäilyttää

Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää lisäyksiä Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.

Hanke sijoittuu Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille.

Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää lisäyksiä ja tarkennuksia YVA-ohjelmaan muun muassa maisemaan ja pohjavesialueeseen liittyen.

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen-Hämeenkyrö Oy suunnittelee Konikallion tuulipuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueille. Hankealue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta lounaaseen ja noin 12 kilometriä Hämeenkyrön keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 14 neliökilometriä.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Hanke sijoittuu laajemmalle alueelle kuin maakuntakaavan mukainen tuulivoima-aluevaraus.

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan maisemavaikutusten arvioinnissa tulee huomioida, että suunnitteilla olevat tuulivoimalat ovat sekä kokonaiskorkeudeltaan että roottorin halkaisijaltaan huomattavasti käytössä olevia tai aikaisemmin suunniteltuja voimaloita suurempia.

Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon visuaalisten maisemavaikutusten ohella myös maiseman luonne ja muutosherkkyys niin arvokkaiden maisema-alueiden kuin rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta. Erityisesti tulee ottaa huomioon vaikutukset Vatulanharjun-Ulvaanharjun valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Linnustovaikutusten kannalta selvitysten ja vaikutusten arviointien tulee kattaa riittävällä tavalla kaikki vaikutusten kannalta oleelliset linturyhmät, -lajit ja linnustokohteet. Valo-olosuhteiden muutokset, välke ja melu tulee ottaa arvioinneissa huomioon myös eläinten osalta. Hankkeesta vastaavan tulee varmistaa, että hankkeen vaikutukset muun muassa petolinnustoon, kanalintuihin ja suurpetoihin arvioidaan riittävällä tarkkuudella.

Tuulivoimapuiston ja mahdollisen voimajohdon vaikutuksia Vatulanharjun pohjavesialueeseen tulee selvittää ja pohjavesivaikutuksista tulee tarvittaessa laatia erillinen liite selostukseen.

Viranomaislausuntojen ja mielipiteiden mukaan hankkeen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä alueen merkitykseen virkistyskäytölle. Erityisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankkeen sekä voimajohdon muulle maankäytölle asettamiin rajoitteisiin, muutoksiin maisemassa sekä melu- ja valo-olosuhteissa ja tuulivoimaloiden terveysvaikutuksiin.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville loppuvuodesta 2022.