KHO hylkäsi kaikki valitukset Tampereen Keskusareenasta

Nyt se on selvää. Tampereen Kannen ja Keskusareenan rakentaminen voi alkaa, kunhan yksityinen rahoitus on kunnossa.

– Kaupungin puolelta tässä kaavoituksessa onnistuttiin hienosti. Oikeusasteiden käsittelyn aikataulu on viime aikoina tullut aika hyvin ennustettavaksi ja nopeaksi, apulaispormestari Timo Hanhilahti kehuu.


 Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki hallihanketta ja radan kattamista koskevat valitukset. Alueen asemakaavan hyväksymisestä olivat valittaneen tamperelaiset Elmar Badermann, Tellervo Tuominen ja Päivi Heikkinen yhdessä sekä Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys ry. Heille tulee maksettavaksi yhteensä 452 euron oikeudenkäyntimaksut.


Tänään Tamperelaisessa hallin puuhamies Rikard Bjurström kertoo hankkeen ottaneen aikalisän tarkennettujen taloudellisten laskelmien tekemiseen.  Hallin rakennuskustannukset ovat pysyneet viipyilystä huolimatta 124 miljoonassa eurossa.

Näin asia puitiin  KHO:ssa

LUE tästä koko prosessi:

 

Yksityiset valittajat Elmar Badermann, Tellervo Tuominen ja Päivi Heikkinen vaativat valituksessaan, että aiemmat hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan. Vaatimuksensa tueksi muutoksenhakijat lausuivat muun ohella seuraavaa:

 

 • Tampereen erikoisasema vaarallisten kemikaalien kulkureittinä tekee hankkeesta erityisen riskialttiin. Jos kannen alla tapahtuu junaonnettomuus, voivat seuraukset olla tuhoisia. Korkea ja massiivinen rakennusryhmä ei ole viihtyisä. Tornitalojen välissä ja juurella oleskelu aiheuttaa useimmissa ihmisissä turvattomuuden tunteen, koska ihmisten havaintokyky rajoittuu alempiin kerroksiin.
 • Alueen kauneus- ja kulttuuriarvot muodostuvat ortodoksisesta kirkosta, veturitallista ja rautatieasemasta. Liian lähelle sijoitetut ylimitoitetut tornit ja massiivinen halli alentavat varsinkin kirkon rakennustaiteellista arvoa. Korkeat tornitalot eivät myöskään ole ekologisesti kestävällä pohjalla, koska niissä käytetyt materiaalit vaativat jo valmistusvaiheessa valtavasti energiaa eikä niitä voi kierrättää edullisesti. Lisäksi suurtapahtuma tulee tukkimaan alueen ahtaat kadut ja rakennusten väliset jalankulkuväylät.
 • Yleiskaavassa ei ole mainintaa näin suuresta rakennusten korkeudesta ja massojen keskittymisestä. Alue on osayleiskaavassa merkitty rautatieliikenteen alueeksi. Yleiskaavan tulisi ohjata suunnittelua, vaikka kaava ei olekaan vahvistettu.
 • Rakentaminen ei toteuta vaatimusta viihtyisästä elinympäristöstä. Kaavasta aiheutuu Asunto Oy Sorinahteen asukkaille elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Puutalon viereen noin kymmenen metrin etäisyydelle tulee seitsemänkerroksinen kerrostalo, joka varjostaa puutaloa, poistaa osan näköalasta ja lisäksi rakennusten väliin tulee areenan jääkiekkoyleisön toinen pääuloskäytävä.
 • Rakennukset eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 ja 118 §:n vaatimuksia sopusuhtaisuudesta ja kaupunkikuvan vaalimisesta. Lisäksi hankkeen toteutumisen edellyttämissä räjäytystöissä vaarannettaisiin ympäristössä olevien suojeltujen rakennusten perustuksia.
 • Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella on ollut käytössään kuvamateriaalia, jota ei ole esitetty yleisölle ennen kuin muistutusten tekemiselle asetettu määräaika on mennyt ohi. Yleisön nähtävänä on ollut havainnekuvia, jotka on laadittu kaukana sijaitsevasta kohteesta, esimerkiksi Pyhäjärveltä päin. Niitä havainnekuvia, jotka esittävät rakennukset jalankulkijan ja autoilijan näkökulmasta, ei ole ollut esillä ennen kuulemista. Menettely on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n vastaista.

Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys vaati valituksessaan niin ikään, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston aiemmat päätökset kumotaan. Vaatimuksensa tueksi yhdistys on vetosi asiassa aiemmin esitettyyn ja totesi lisäksi muun ohella seuraavaa:

 • Asemakaavalla kierretään maakuntakaavan määräystä, kun se mahdollistaa kannella, liikennealueen päällä tapahtuvan rakentamisen. Maakuntakaavanmukaisuus on teennäistä. Pirkanmaan I maakuntakaavan tavoitteena on "rakentaa ihmisen mittaisia ympäristöjä". Korkeimman hallinto-oikeuden tulee tutkia, onko asemakaava näiltä osin maakuntakaavan tavoitteen mukainen.
 • Korkeimman hallinto-oikeuden tulee myös tutkia, koskeeko maankäyttöja rakennuslain 9 §:n mukainen vaatimus selvitysten riittävyydestä myös selvitysten luotettavuutta ja puolueettomuutta. Kaupunkikuva- ja kaupunkirakenneselvityksessä on arvoasetelmia, kun puolueeton selvitys koostuisi tosiseikoista. Analyyseissa on käytetty voimakkaasti arvoväritteistä kieltä neutraalin kuvailun sijaan. Selvitys on myötämielinen hankkeentoteuttamiselle. Kaupunki on hankkinut ainoastaan kaavaratkaisua tukevaa aineistoa. Koko keskustan alueelta on tehtävä laajempi vaikutusten arviointi. Kokonaiskuvan muodostaminen vaatisi yleiskaavatasoisen selvityksen kaupunkikuvasta ja kaupunkirakenteesta, muutoin kaavan vaikutusten arviointi jää puutteelliseksi. Kaavan laatijalta tulee edellyttää selvityksiä, joiden mallina tulee käyttää Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa korkean rakentamisen strategiaa. Siinä ympäristöstään korkeudeltaan poikkeava rakentaminen pyritään rajaamaan tiettyihin paikkoihin. Pohjois-Euroopassa ei ole muita noin 200 000 asukkaan kaupunkeja, joiden ydinkeskustaan olisi rakennettu vastaavia torniryppäitä.
 • Asunto Oy Sorinahteen asukkaiden elinympäristö heikkenee kaavan vuoksi muun muassa sen vuoksi, että areenan pääsisäänkäynnin eteen tuleva kulkureitti on sinne tulevien rakennusten vuoksi ahdas. Hallinto-oikeus ei ole vastannut viihtyisyyttä koskevaan valitusperusteeseen. Ahtaasti sijoitetut korkeat rakennukset kuilumaisine väleineen ovat epämiellyttäviä kaupunkitiloja, joita Suomen ilmasto-olot pahentavat. Laaditut havainnekuvat sekä tuulisuus- ja varjostusselvitykset eivät ole riittäviä viihtyisyyden varmistamiseksi. Asemakaavan laillisuutta on arvioitava myös maankäyttö- ja rakennuslain 117 ja 118 §:n kannalta.

Tampereen kaupunginhallitus antoi puolestaan selityksen, jossa se on, uudistaen aiemmin esittämänsä, vaati valitusten hylkäämistä ja lausui lisäksi muun ohella seuraavaa:

 • Kaavaan liittyvät selvitykset ovat riippumattomien asiantuntijatahojenlaatimia. Kaavaehdotuksen yhteydessä on ollut yleisesti nähtävillä riittävästi kuva- ja muuta materiaalia hankkeen arvioimiseksi. Suunnittelutyön aikana on syntynyt runsaasti valmistelumateriaalia, jota kaikkea ei ole asetettu yleisesti nähtäville. Näitä materiaaleja on esitelty kuitenkin esimerkiksi valmisteluvaiheen kokouksissa.
 • Laadittu asemakaava ei poikkea maakuntakaavasta. Alue on osoitettu maakuntakaavassa maaliikenteen alueeksi, joka on maakunnallisesti merkittävä laaja ratapiha-alue. Alue säilyy rautatieliikenteen käytössä.
 • Tampereen kaupungin keskusta-alue on merkitty maakuntakaavassa lisäksi merkinnällä kk2, kaupunkikehittämisen kohdealue. Merkinnällä on osoitettu Tampereen valtakunnanosakeskuksen ydinalue, jonka suosituksena on kehittää Tampereen keskustaa vetovoimaisena ja dynaamisena
 • valtakunnanosakeskuksena ottaen huomioon valtakunnallisiin kulttuuriympäristöihin liittyvät rakennus- ja teollishistorialliset arvot. Pirkanmaan
 • liitto on todennut, että asemakaavaehdotus noudattaa maakuntakaavan suunnitteluperiaatteita ja että uuden rakentamisen osalta asemakaavaehdotus riittävällä tavalla ottaa huomioon maakuntakaavan kehittämistavoitteet.
 • Asemakaava vähentää kannen suojaavan vaikutuksen vuoksi merkittävästi rautatiealueen ympäristöhäiriöitä. Alueen palvelut moninkertaistuvat ja kevyen liikenteen esteenä oleva ratakuilu muuttuisi yleiseksi viihtyisäksi katutilaksi. Asuinympäristön houkuttelevuus ja viihtyisyys paranevat.

Elmar Badermannille ja hänen asiakumppaninsa antoivat vastaselityksen. Pirkanmaan perinnepoliittiselle yhdistys ry:lle varattiin tilaisuus vastaselityksen antamiseen.


Korkein hallinto-oikeus tutki asian ja hylkäsi valitukset.


Perusteluissaan KHO totesi lyhyesti:


Kaavaratkaisu ei ole menettelyvirheen vuoksi kumottavissa sillä perusteella, että havainnekuva-aineistoa mahdollisesti on täydennetty muistutusten tekemiselle varatun ajan jälkeen. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessaesitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

 

 

 

Käyttäjän sakari.nupponen@media.fi kuva